วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554

นิคการตรวจซ่อมโทรทัศน์สี SANYO แท่น FC-8

โทรทัศน์สีจอสลิม ฟิต (Slim Fit) เป็นอีกหนึ่งของการออกแบบให้มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่น ทันสมัยเมื่อเปรียบเทียบกับหลาย ๆยีห้อ เหมาะที่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง ประกอบด้วยขนาดจอภาพ 21 “ 29 “ ประกอบด้วยรุ่น CT-21MS22, CT-21VF1B, CT-21YS2BS, CT-21TS2, CT-21SF1T,CT-29YS2, CT-29SF2, 
 
       จุดเด่นคือ ความสวยงามของการออกแบบโดยใช้สีดำใสบวกกับสีแดงสดใส สวยงามมาก เชิญท่านลอง และสัมผัสได้ ณ บัดนี้...........
 
การทำงานของ ONE CHIP IC
 
            ระบบจ่ายไฟสำหรับ IC Renesas   เริ่มจากไฟ +11Volt   จากภาคจ่ายไฟ ส่งผ่านวงจรเร็กกูเลเตอร์โดยใช้ซีเนอร์ไดโอดควบคุมแรงดัน ดังนี้
 
1.ไฟ +5Vdc. ควบคุมแรงดันโดย D805, R832 เพื่อจ่ายไฟให้ EEPRO
2. ไฟ +8.7Vdc. ควบแรงดันโดย D801,R829 จ่ายให้ IC201 เพื่อส่งเข้าวงจร Power manage ภายใน IC 201 ทำหน้าที่จ่ายไฟเลี้ยงไปในส่วนต่างๆ     
ตามลำดับดังนี้
 2.1  จ่ายแรงดันคงที่ 4Vdc. (ที่ขา 58) เพื่อไบอัส Q801 ให้ทำงาน จ่ายแรงดัน 3.3Vdc. ที่ขา E เพื่อเลี้ยงวงจรภายใน IC201
 
2.2  จ่ายแรงดันคงที่ 2.2Vdc. ไบอัส Q206 ให้ทำงาน จ่ายแรงดัน  1.5Vdc. ที่ ขา E เพื่อเลี้ยงวงจรภายใน IC201
 
        เมื่อมีไฟสแตนบาย +11Vdc มาที่ IC201 ไฟ +4Vdc. และ +2.2Vdc.จะจ่ายทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่ง ON/OFF
 วงจรจ่ายไฟสำหรับ IC  Renesas  ยังมีบางชุดที่ขึ้นอยู่กับคำสั่ง ON/OFF นั่น คือ จะจ่ายไฟเมื่อ มีคำสั่ง ON แล้ว ตามข้อมูลดังนี้
 
1.    IC201 จ่ายไฟ +5.7Vdc. จากขา33 ไบอัส Q201, Q202 ทำงานพร้อมกันจ่ายไฟ +5Vdc. เพื่อเลี้ยงวงจรต่างๆของ IC201 แบ่งเป็น
 
-                       +5V_1   จ่ายให้ชุด QIF OUT
-                       +5V_2   จ่ายให้ Chroma / Def Vcc
 
 
2.    IC201 จ่ายไฟ +8.7Vdc จากขา 27 ไบอัสให้ Q203 ทำงาน จ่ายไฟ +8Vdc เพื่อไปเลี้ยงวงจร Hor Vcc และไบอัสวงจรคอหลอดภาพ
 
ลำดับขั้นการตรวจเช็ค
 
                   ในกรณีที่ท่านสงสัยว่า IC UOC . เสียจริงหรือไม่ให้ลำดับขั้นตอนการตรวจสอบ ดังนี้
 
1)   วัดแรงดัน 11V ที่ขา 51 (STBY VCC) ของ IC201
2)   วัดแรงดัน 3.8 V ที่ขา 41(Reset) ของIC201
3)   วัดแรงดัน 5 V ที่ขา 56 ของ IC201
4)   วัดแรงดัน 5 V-RC ที่ขา E   Q202
5)   วัดแรงดัน 9 V ที่ขา 50 ของ IC201
6)   วัดแรงดัน 8 V ที่ขา E    Q203
7)   วัดแรงดัน 5V ที่ขา 76 ของ IC201
8)   วัดแรงดัน 5V-DEF ที่ขา E Q205, Q206
9)   วัดแรงดัน Protect  1.7 V ขา29 IC201
10)วัดแรงดันที่ขา 30(SDA), 31(SCL) ได้แรงดัน 4 V
 
 วงจรโปรเทคชั่น (Protection Circuit)
เงื่อนไขของวงจรโปรเทคชั่น
 
        ในสภาวะเครื่องรับทำงานปกติที่ขา 29 IC201            = +3.3 Volt แต่ถ้าหากแรงดันที่ขา 29  ตกหรือต่ำลงกว่า +2 Volt  เกิน 2 วินาที  เครื่อง จะหยุดทำงาน เป็นอาการเปิดติด แล้วตัด เกิดสภาวะโปรเทค
 
 การวิเคราะห์ IC801(Memory)กับ IC201(CPU)
   อาการ เปิดไม่ติดโดยการทดลองถอด IC801 ออก
 
1.    ถ้าเครื่องเปิดติด IC801 เสีย
 
2.    ถ้าเครื่องไม่ติด IC201(CPU) บกพร่อง ให้วัดแรงดันตามขั้นตอนที่อธิบายในตอนต้น

ไม่มีความคิดเห็น: